Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Ναρκωτικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της δράσης μιας σειράς οργάνων της (βλ. Με ποιους συνεργαζόμαστε) εργάζεται συστηματικά για την χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών και της εξάρτησης συνολικά, με οδηγό πάντοτε τις θεμελιώδεις αρχές και ιδρυτικές αξίες της Ένωσης, όπως ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Ναρκωτικά, η οποία ισορροπεί δράσεις μείωσης της ζήτησης, ελέγχου και μείωσης της πρόσφορας, ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας και προαγωγής της τεκμηριωμένης, εμπεριστατωμένης και διαφανούς δράσης στο πεδίο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2013-2020,  την οποία με υψηλό αίσθημα ευθύνης ολοκλήρωσε το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ως συντονιστής της Οριζόντιας Ομάδας Εργασίας για τα Ναρκωτικά της ΕΕ κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και δημοσιεύθηκε στις 12/12/2012.

Η νέα Στρατηγική συμβάλλει καθοριστικά στον προσδιορισμό βιώσιμων, μετρήσιμων και αποδοτικών κατευθυντηριών αρχών δράσης για τη μείωση της προσφοράς και ζήτησης για ναρκωτικά, τις οποίες τα κράτη μέλη συμφώνησαν ομόφωνα να υιοθετήσουν, μέσα από μια μακρά και αποτελεσματική διαδικασία γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

Η νέα Στρατηγική προσδιορίζει με διαφάνεια και αντικειμενικότητα επιμέρους μετρήσιμους στόχους δράσης για:

 • τη μείωση της χρήσης, της ουσιοεξάρτησης και των αρνητικών συνεπειών,
 • τη διάσπαση της αγοράς των ναρκωτικών και τη μείωση της διαθεσιμότητας τους,
 • την ενθάρρυνση ενός ενεργού διαλόγου για την πληρέστερη καταγραφή και παρακολούθηση και την ανάλυση των εξελίξεων και των νέων προκλήσεων σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε διεθνές επίπεδο,
 • την περαιτέρω ενδυνάμωση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ- τρίτων χωρών και Διεθνών Οργανισμών,
 • την καλύτερη κατανόηση όλων των πτυχών του προβλήματος των ναρκωτικών και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων, έτσι ώστε να προωθούνται πολιτικές και δράσεις, οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το σεβασμό στην προσωπικότητα του ατόμου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και χαρακτηρίζονται από οικονομική αποτελεσματικότητα.

Για πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Ναρκωτικά, ακολουθήστε το σύνδεσμο 

Για πρόσβαση στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ 2013-2016, ακολουθήστε το σύνδεσμο 

Για πρόσβαση στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ 2017-2020, ακολουθήστε το σύνδεσμο 

 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ - «Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking)», έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ  για την περίοδο 2014-2016.

Οι κύριοι στόχοι του Σχεδίου Δράσης είναι η προώθηση θεμάτων που αφορούν στην επιβλαβή χρήση αλκοόλ ανάμεσα στους νέους και τη βαριά επεισοδιακή κατανάλωση, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του στόχου της Στρατηγικής για μείωση των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το αλκοόλ. Αυτά τα δύο σημεία εστίασης αντιπροσωπεύουν κοινές ανησυχίες όλων των κρατών μελών, αφού μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της επιβλαβούς κατανάλωσης και των μακροπρόθεσμων συνεπειών της. Το Σχέδιο Δράσης εστιάζει σε έξι συγκεκριμένους τομείς δράσης, εξασφαλίζοντας ότι θα ληφθούν σωστές και συγκεκριμένες ενέργειες για αντιμετώπιση σοβαρών προκλήσεων και στήριξη των κύριων στόχων της στρατηγικής.

Οι έξι περιοχές δράσης είναι οι εξής:

 • Μείωση της βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης (binge drinking)
 • Μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας αλκοολούχων ποτών ανάμεσα στους νέους
 • Μείωση της έκθεσης των νέων στο μάρκετινγκ και στη διαφήμιση του αλκοόλ 
 • Μείωση της βλάβης του αλκοόλ στην εγκυμοσύνη
 • Διασφάλιση υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους νέους
 • Ενίσχυση της παρακολούθησης του φαινομένου και αύξηση του αριθμού ερευνών

Για πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ, ακολουθήστε το σύνδεσμο