Έγκριση και Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων

Έγκριση Προγραμμάτων

Βάσει του Νόμου 128(Ι)/2000, όλα τα προληπτικά και θεραπευτικά προγράμματα του κυβερνητικού και μη-κυβερνητικού, εθελοντικού και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΑΣΚ για έγκριση.

Τα  έγγραφα για έγκριση προγραμμάτων μπορούν να υποβάλλονται στο ΑΣΚ καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οδηγίες υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων
Έντυπα Υποβολής Προγραμμάτων προς έγκριση
Εγκεκριμένα Προγράμματα
Έντυπα Επιχορήγησης 2016
Εγκεκριμένα Προληπτικά Προγράμματα
Δομές Θεραπείας Εγκεκριμένες απο το ΑΣΚ

Επιχορηγήσεις

Το ΑΣΚ ενισχύει οικονομικά σε ετήσια βάση προγράμματα πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης και μείωσης της βλάβης που συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά.

Για το έτος 2015 το ΑΣΚ, λαμβάνοντας υπόψη της οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η χώρα μας αλλά και πιστό στη δέσμευσή του για στήριξη των προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας, έχει παραδώσει στα εγκεκριμμένα προγράμματα που αξιολογήθηκαν και πληρούν τα κριτήρια του, μέρος της επιχορήγησης για το 2015. Με την αποδέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων, και την από μέρους των προγραμμάτων πιστή εκτέλεση των συμφωνηθέντων,  το ΑΣΚ προτίθεται να παραδώσει στους δικαιούχους περαιτέρω στήριξη, πριν το τέλος του χρόνου.

Έντυπα Επιχορήγησης 2016

Το ΑΣΚ ανακοινώνει την έκδοση νέων εντύπων επιχορήγησης για το 2016.