Ετήσιες Εκθέσεις

Οι Ετήσιες Εκθέσεις του ΑΣΚ δημοσιεύονται κάθε χρόνο και αποτυπώνουν τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους. Περιλαμβάνουν δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής που έχουν υλοποιηθεί, δράσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση, την παρακολούθηση της νομοθεσίας στον τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών, τη διεθνή συνεργασία, καθώς και την περιγραφή της κατάστασης σε ό,τι αφορά στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών  στην Κύπρο. Στις Ετήσιες Εκθέσεις γίνεται επίσης αναφορά στον σχεδιασμό για τα επόμενα έτη με τον καθορισμό νέων στόχων και προκλήσεων.

Ετήσια Έκθεση 2016                                        Ετήσια έκθεση της Κύπρου για τα Ναρκωτικά 2017 

Διαβάστε όλη την Ετήσια έκθεση εδώ                                    Διαβάστε την έκθεση εδώ.

Ετήσια Έκθεση 2015

Διαβάστε όλη την Ετήσια Έκθεση 2015 εδώ.                      Ετήσια Έκθεση Αλκοόλ 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Διαβάστε την έκθεση εδώ

Eτήσια Έκθεση 2014

Διαβάστε όλη την Ετήσια Έκθεση 2014 εδώ

Ετήσια 'Εκθεση 2013

Διαβάστε όλη την Ετήσια Έκθεση 2013 εδώ.


Eτήσια Έκθεση 2012

Διαβάστε όλη την Ετήσια  Έκθεση 2012 εδώ

Ετήσια Έκθεση 2011

Διαβάστε όλη την Ετήσια Έκθεση 2011 εδώ

Ετήσια Έκθεση 2010

Διαβάστε όλη την Ετήσια Έκθεση 2010 εδώ

 

Για παλαιότερες ετήσιες εκθέσεις, παρακαλούμε επιστεφτείτε το Αρχείο