Εθνική Νομοθεσία για το αλκοόλ

Στη συνέχεια παρατίθεται το σύνολο της εθνικής νομοθεσίας που διέπει την κατανάλωση και τον έλεγχο της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ. Οι νόμοι παρατίθενται με σειρά σχετικότητας, από τον περισσότερο στο λιγότερο σχετικό, και συνοδεύονται από σύντομη περίληψη των βασικών σημείων τους. Για το πλήρες κείμενο του κάθε νόμου, μπορείτε να ακολουθείτε το σχετικό σύνδεσμο.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Μαΐου 2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου
Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά

Κανονισμοί και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νόμος περί Οδικής Ασφάλειας (Ν. 174/86)
Νόμος περί Κέντρων Αναψυχής του 1985 μέχρι το 2007 (Ν.29/1985)
Νόμος περί της Διαδικασίας Εξασφάλισης Άδειας για Λειτουργία Κέντρων Αναψυχής (Ν.108(Ι)/1999)
Νόμος περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Ν. 91(Ι)/2004)
Νόμος περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Ν. 7(Ι)/98)
Νόμος περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Έλεγχος Ζιβανίας) Κανονισμοί του 1998 έως 2002, (ΚΔΠ 263/1998, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3279, 13.11.1998), (ΚΔΠ 83/2000, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3395, 24.3.2000), (ΚΔΠ 125/2002, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3585, 11.3.2002)
Περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Αλκοολούχα ποτά ) Κανονισμοί (ΚΔΠ 283/2001)