29.08.2017, 10:44

Νέο Σχέδιο Δράσης 2017-2020 για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ

Το νέο Σχέδιο Δράσης για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2017-2020, αναπτύχθηκε σε συνέχεια της διαδικασίας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μέσα στα πλαίσια αποτίμησης του Σχεδίου Δράσης 2013- 2016. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Δράσης, αναθέτει σε φορείς την ευθύνη για εφαρμογή ή/και συντονισμό σε σχέση με συγκεκριμένες δράσεις του κάθε πυλώνα, ενώ τον συνολικό συντονισμό για παρακολούθηση της όλης υλοποίησης, έχει το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.  Παράλληλα, χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς και αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει την Κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της. Για πρόσβαση στο Σχέδιο Δράσης ακολουθήστε το σύνδεσμο